یکشنبه, 30 مهر 1396

در وصف تواي گلرخ زيبا چه نويسم

در مدح  تو اي دلبر شيدا  چه نويسم

توصيف تو با هيچ زباني نتوان گفت

در شرح صفات  مه رعنا   چه نويسم

دل از تو و از جور تو خون گشت سراپا

ازآتش آن جور تو و زلف چليپا چه نويسم

از پاي فتاديم در اين دير و خرابات

از زهد و ريا و صف اعداء  چه نويسم

دست من  و دامان تو و روز  قيامت

كوتاه كننددست چو من بي سروپا ر ا چه نويسم

ما چشم تورا ديده  و گم كرده ره خويش

ازمستي آن چشم گل آرا   چه  نويسم

ابرو چو كماني مژه تيري سوي دلدار

با خون دل خويش جفا را  چه نويسم

گفتارتوچون نوش براي همگان است

از نيش سخنهاي تو تنها   چه نويسم

از خويشتن خويش (رضا) كرده  فراموش

از سرو گل اندام توشيدا چه نويسم