چهارشنبه, 04 اسفند 1395

از سبز به سبز

من در این تاریکی

فکر یک بره ی روشن هستم

که بیاید علف خستگی ام را بچرد.

من در این تاریکی

امتداد تر بازوهایم را

زیر بارانی می بینم

که دعاهای نخستین بشر را ترکرد.

من در این تاریکی

درگشودم به چمن های قدیم ،

به طلایی هایی ، که به دیوار اساطیر تماشا کردیم.

من در این تاریکی

ریشه ها را دیدم

و رای بته ی نورس مرگ آب را معنی کردم.